Kjøpsvilkår / Terms of Purchase – Fordampere.no Vapourizers

Kjøpsvilkår / Terms of Purchase

Kjøpsvilkår:

-Alle varene er solgt med hensikten å brukes i henhold til norsk lov etter legers anbefaling til helsemessige formål, i forbindelse med lovlig fordamping; ingen nikotin eller ulovlig narkotika eller andre skadelige stoffer.

-Selgeren kan ikke holdes ansvarlig hvis dette overtredes av kunden etter kjøp, eller noe annet feil bruk av varene.

-Varene skal leveres i posten etter at betalingen er mottatt, eller samtidig som varene hentes fysisk i Oslo, kunden skal motta en faktura / kjøpsbevis.

-Betaling kan foregå gjennom vipps, kontakt, bankoverføring, eller paypal, kunden skal uttrykke hvilken metode de velger.

-Varene kan sendes gjennom post til hele Norge (med betaling av frakt), eller overleveres med avtalt oppmøte nære lageret i Gamle Oslo. Kunden skal formidle sin ønske om leveringsmetode og sted.

-Etter betaling og levering av varer er det dessverre ikke mulig å angre på kjøpet eller returnere varen for tilbakebetaling. Dette er pga da kan ikke varen selges som ny lengre, og særlig med produktenes sensitiv natur og formål.  Og i tillegg kan den være kontaminert av første kunde, og det blir da risiko for neste kunde, noe som må tas hensyn til i COVID-19 tider, også siden mange av kundene er pasienter i risikogruppen.

-Alle retningslinjer fra FHI angående COVID-smittevern følges, for kundenes trygghet; handvask og handsprit før man handtere produktene, alle varene er levert ny i pakken helt uåpnet.

-Foretaket er Brønnøysunds-registert ENK og har nylig passert omsetning for over 50,000 første året og derfor nå m.v.a. registret, den 25% mva er innbygd i prisen og beskrevet på kjøpsdokumentene.

-Alle varene er fra godkjente produsenter fra EU og USA, testet i forhold til lovene der.  De fleste produsenter tilbyr egen reklamasjon eller reparasjon direkte.

-Hvis noen er ikke fornøyd med produktet eller usikker på bruk eller noe annet problem med sitt kjøp kan de bare ta kontakt for å ordne en løsning som er rimelig for begge.

-Målet med nettsiden er ikke økonomisk gevinst, men å bidra i lindring til pasienter, og forbedring i helse.  Det er viktig at kunden er fornøyd.

-Med spørsmål eller henvendelser om kjøp vennligst ta kontakt: fordampere@outlook.com eller www.facebook.com/fordampere

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Terms of purchase:

-All the goods have been sold with the intention of being used in accordance with Norwegian law on the recommendation of doctors for health purposes, in connection with legal vapourization; no nicotine or illegal drugs or other harmful substances.

-The seller cannot be held responsible if this is violated by the customer after purchase, or any other misuse.

-The goods will be delivered after the payment has been received (or goodds and payment can be exchanged simultaneously if meeting physically in Oslo), the customers will receive an invoice / proof of purchase.

-Payment can be made through vipps, cash, bank transfer, or paypal, the customer must express which method they choose.

-The goods can be sent by post to all of Norway (with payment of shipping), or delivered by an agreed meeting near the storage in Oslo. The customer must convey his wish for delivery method and place.

-After payment and delivery of goods, it is unfortunately not possible to cancel or refund the purchase or return the goods. This is because then the product can no longer be sold as new, and especially with the products’ sensitive nature and purpose. And in addition, it may be contaminated by the first customer, and there will then be a risk for the next customer, which must be taken into account in COVID-19 times, also since many of the customers are patients in the risk group.

-All guidelines from FHI regarding COVID infection control are followed, for the safety of customers; hand washing and hand alcohol before handling the products, all items are delivered new in the package completely unopened.

-The company is Brønnøysund-registered with a turnover recently passing 50,000 within the first year and therefore now in the m.v.a register. The 25% mva is built into the price and listed on the purchase dokuments.

-All the goods are from approved manufacturers from the EU and the USA, tested in accordance with the laws there, most of them offer their own warranty and exchange or reparation directly.

-If someone is not happy with the product or unsure of use or any other problem with their purchase, they can get in touch to arrange a solution that is reasonable for both.

-The goal of the website is not financial gain, but to contribute in alleviation for patients, and improvement in health. It is important that the customer is satisfied.

-For questions or requests to make an order please contact: fordampere@outlook.com or www.facebook.com/fordampere